سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

پروژه های اتوماسیون

عنوان پروژهسال اجراکارفرما
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت بازار آهن تبریز1401شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت راسا پلیمر1401شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت کلیدخانه شماره 1 شهرک سلیمی تبریز1401شرکت معروف صنعت آذربایجان
انجام خدمات اتوماسیون در پست زمینی 20 کیلوولت کوی ،لاله روبروی صائب و بیمارستان سینا1401شرکت توزیع نیروی برق تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون در پست زمینی 20 کیلوولت کمپکت – شهرستان هریس1401شرکت ایشیق الکتریک
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون در پست شرکت پاشا پلیمر ارس- شهرستان جلفا1401شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون در پست کمپکت شرکت صنایع پتروشیمی آذربایجان شهرستان هشترود1401شرکت صنایع پتروشیمی آذربایجان
تامین ،تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت آریا انرژی آسیا1401شرکت آریا انرژی آسیا
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت پارسیان گاز مهر- جاده جزیره1401شرکت آباد نیروی برق آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون در پست زمینی 20 کیلوولت صنایع غذایی عباسپور آدرین1401شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت – شهرستان ارومیه1401شرکت آذر تابلو- ارومیه
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون در پست زمینی 20 کیلوولت کبریت سازی 29 بهمن- شهرستان صوفیان1401شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون در پست زمینی 20 کیلوولت شرکت سیلوان- شهرستان صوفیان1401آقای صوفیانی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت نیرو سهند1401شرکت آباد نیروی برق آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت ماهان پلاست1401شرکت آباد نیروی برق آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت آقای سلمان زاده1401شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین ،تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت سهند پلیمر کیهان1401شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت – شهرستان جلفا1401شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت نقشینه چاپ بازیافت حلال1401شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت سردخانه ارومپاد ارومیه1401آذر منیر تابلو
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت پست تربیت معلم آذربایجان- شرکت آذرسام1401شرکت آباد نیروی برق آذربایجان
تامین ،تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون در پست زمینی شرکت کیسه -افرا- شهرستان عجبشیر1401شرکت برق آسان تبریز
تامین ،تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون در پست شرکت سپهر افزای ارس- شهرستان جلفا1401شرکت سپهر افزای ارس
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت نقشینه چاپ1401شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت پست شرکت ایمن جام ترک1401شرکت ایمن جام ترک
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت پست حجازی1401آقای رضوی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت آذرلوله بسپار1401شرکت آباد نیروی برق آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت آذران لوله1401شرکت آباد نیروی برق آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت پمپاژ نیروگاه تبریز1401شرکت تولید نیروی برق آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت پست آقای برهانی سهند آذران1401شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین ،تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت گلوکوزان شیرین عسل1401شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون در پست زمینی نیروگاه حرارتی واحد بناب شهرستان بناب1401شرکت مپنا
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون در پست کمپکت شرکت قند قانع شهرستان اهر1401شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت سپید نگار افرا- شهرک سلیمانی1401سیدی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت سیلوانا1401شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو برای اتوماسیون یک کلید با آشکارساز خطای شرکت پارس رله هوشمند1400شرکت توزیع نیروی برق تبریز
طراحی تامین تجهیزات و مونتاژ تابلو RTU برای اتوماسیون 5 دستگاه پست زمینی 20 کیلوولت (4) سلولی)1400شرکت توزیع نیروی برق تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت عسگرآبادی1400شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت محورسازان1400شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت بیمارستان میلاد1400شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت آزمایشگاه رفرنس1400شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت گرانیت آرا1400شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
انجام خدمات اتوماسیون در پستهای زمینی 20 کیلوولت لاله پارک تبریز کلیدخانه گروه غرب و بانک سپه1400شرکت توزیع نیروی برق تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت آیلین کام سلیمی1400شرکت آشتیان تابلو تهران
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت خاک چینی1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت ایستگاه راه آهن خاوران تبریز1400شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت آذرسیوان پارسیان1400شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت سهند پولاد1400شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت آذر شیرین طراوت1400شرکت آبادگران نیرو برق تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت کارخانه ارک اکسید1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت کارخانههای فولاد اطلس بام و سینا باقری1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت بیمارستان امام رضا1400شرکت توزیع نیروی برق تبریز
تامین ،تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت الکترواستیل آخولا1400شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت گروه صنعتی رفیع نیا شهرک غرب1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت بازار دودری تبریز1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت کاشی تبریز، واحد سنگ شکن- شهرک پاک1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت سوزان- شهرک سلیمی1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت پاک خزر- جنب پلیس راه1400شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت آتاپایپ-خسرو نیکو پلاست- خسروشاه1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت فولاد ظفر- شهرک آخولا1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت همگام یاران کوی ایرداک1400شرکت برق آسان تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 كيلوولت شركت على رضایی کوی اشکان1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت نگین گام پارس- شهرک سلیمی1400باویلی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت فولاد جهان- یعقوب همتیان شهرک سلیمانی1400شرکت برق آسان تبریز
تامین ،تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت فلزکاری میرزایی باغ معروف1400شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت نوردکاران فولاد غرب شهرک سلیمی1400محمد زاده
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت کفش اسلویی- شهرک آخولا1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت آذران ورق سهند1400شرکت معروف صنعت آذربایجان
ارائه خدمات مشاوره جهت ،بازدید کنترل ارزیابی و ارائه گزارش و نمونه برداری جهت تست از 251 دستگاه سکسیونر هوایی با اتوماسیون کامل1399شرکت گلسان بافت
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت رضوان -دانه- پلیس راه آذرشهر به سمت آخولا1399شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت فولاد حامد پست آریا سهند آخولا1399شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت فتحعلی پور- خسروشاه1399شرکت توزیع نیروی برق تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت گلسان بافت1399شرکت ایشیق الکتریک
تامین ،تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 كیلوولت حاج غفار1399شرکت آتی فن تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت میدان آذربایجان1399شرکت آتش افروز
طراحی، تامین تجهیزات و مونتاژ تابلو RTU برای اتوماسیون 7 دستگاه پست زمینی 20 کیلوولت (شامل 4 دستگاه پست زمینی 3 سلولی و 3 دستگاه پست زمینی 7 سلولی)1399شرکت آتی فن تبریز
تامین ،تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت متالوژی پودر سهند1399شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت آذر شفیق- شهرک پاک1399شرکت معروف صنعت آذربایجان
تامین تجهیزات، مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت آتش افروز- باسمنج1399کارخانه قند هلالی
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت ایرانسل پست زمینی قبرستان شتربان1399شرکت ریخته گری فلز آذربایجان
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت آذر آسمان- شهرک سلیمی1399شرکت صبح پارلار
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت تک ظرف- شهرک سلیمی1399شرکت توزیع نیروی برق تبریز
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو برای کارخانه قند هلالی1398آقای محمد رضایی
تامین ،تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت ریختگری فلز آذربایجان1398شرکت یاشیل آرین
تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت شرکت صبح پارلار1398شرکت توان روز آذر
طراحی، تامین تجهیزات و مونتاژ تابلو RTU برای اتوماسیون 5 دستگاه پست زمینی 20 کیلوولت (3 سلولی)1398شرکت نیرو ساخت ناردین
طراحی تامین تجهیزات مونتاژ تابلو و انجام خدمات اتوماسیون پست زمینی 20 کیلوولت کمپکت محمد رضایی1398شرکت سنا انرژی پارسیان
تامین تجهیزات برای رویت پذیری نیروگاه تولید پراکنده یاشیل آرین1398شرکت راه و ساختمانی آرخایول
تامین تجهیزات و انجام خدمات اتوماسیون برای رویت پذیری نیروگاه تولید پراکنده توان روز آذر1398شرکت توان روز آذر
طراحی، تامین تجهیزات، مونتاژ تابلوی کنترلی و انجام خدمات اتوماسیون برای رویت پذیری نیروگاه تولید پراکنده نیرو ساخت ناردین در دو مرکز کنترل شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت توزیع نیروی برق تبریز1397شرکت نیرو ساخت ناردین
طراحی، تامین ،تجهیزات مونتاژ تابلوی کنترلی و انجام خدمات اتوماسیون برای رویت پذیری نیروگاه تولید پراکنده سنا انرژی پارسیان در دو مرکز کنترل شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی1397شرکت سنا انرژی پارسیان
طراحی، تامین تجهیزات مونتاژ تابلوی کنترلی و انجام خدمات اتوماسیون برای رویت پذیری نیروگاه تولید پراکنده آرخایول در دو مرکز کنترل شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت توزیع نیروی برق تبریز1397شرکت راه و ساختمانی آرخایول

سبد خرید
فیس بوک تویتر پینترست linkedin تلگرام
فروشگاه آنلاین مگانیر افتتاح شد، به زودی با تخفیف های شگفت انگیز شما رو غافلگیر می کنیم مستقیم برو فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من